De beleidsfocus sportkampen houdt in dat de sportfederatie gesubsidieerd kan worden voor het organiseren van kwaliteitsvolle sportkampen. Daar is nog steeds nood aan in Vlaanderen.

Om in aanmerking te komen voor subsidies, moeten sportkampen voldoen aan de opgelegde subsidiëringsvoorwaarden.

intro

Sportfederaties moeten rekening houden met een aantal zaken: het moet gaan om initiatie- of vervolmakingskampen georganiseerd vanuit één locatie. Ze moeten minstens vijf opeenvolgende dagen duren en georganiseerd worden in internaatsverband. Deelnemers moeten minimaal met 7 zijn. Per dag krijgen ze minstens vier uur begeleide sportactiviteiten van gekwalificeerde lesgevers.

 

Wil je alles weten over deze beleidsfocus? Lees dan het volledige wettelijk kader.

De gesubsidieerde sportfederaties voor de beleidsfocus sportkampen 2023.

De gesubsidieerde sportfederaties voor de beleidsfocus sportkampen 2022.

De gesubsidieerde sportfederaties voor de beleidsfocus sportkampen 2021.

De gesubsidieerde sportfederaties voor de beleidsfocus sportkampen 2020.

De gesubsidieerde sportfederaties voor de beleidsfocus sportkampen 2019.

De gesubsidieerde sportfederaties voor de beleidsfocus sportkampen 2018.

De gesubsidieerde sportfederaties voor de beleidsfocus sportkampen 2017.

 

Wanneer kom je als sportfederatie in aanmerking?

Om voor subsidies voor de beleidsfocus sportkampen in aanmerking te komen, moet de sportfederatie aan bepaalde basisvoorwaarden voldoen: ze moet reeds gesubsidieerd zijn voor de uitvoering van de basisopdrachten, de beleidsfocus sportkampen moet opgenomen worden in het vierjaarlijkse beleidsplan, ze mag alleen sporttakken aanbieden die voorkomen op de sporttakkenlijst (multi) of uitsluitend in de eigen sporttak (uni), en de sportkampen moeten openstaan voor iedereen (uitg. eventuele criteria m.b.t. sporttechnische niveau en op het vlak van de leeftijd).

 

Sportkampen die exclusief toegankelijk zijn voor gepreselecteerde deelnemers komen niet in aanmerking.

 

Naast de basisvoorwaarden gelden er ook een aantal bijzondere voorwaarden m.b.t. de locatie, de minimale leeftijdsgrenzen, de verzekering, de inhoud van het programma, de accommodatie, de omkadering en de verantwoordelijke uitvoerder.

 

Hieronder lichten we er een aantal uit. Wil je alles weten over deze beleidsfocus voor je er instapt? Lees dan het volledige wettelijk kader.

Bijzondere voorwaarden

Minimumleeftijd

De minimumleeftijd om deel te nemen aan gesubsidieerde sportkampen is 6 jaar. Afhankelijk van de sportdiscipline die in het kamp aan bod komt, kan de minimumleeftijd verhoogd worden. Voor een duikkamp moet je minstens 14 jaar zijn, bij kano of kajak op zee moet je 10 jaar zijn. Net zoals bij windsurfen op zee, maar daarvoor moet je bijkomend ook een attest evolutie 1 op zak hebben.

 

De minimumleeftijd om deel te nemen aan een sportkamp met meer dan één sporttak wordt bepaald door de hoogste minimumleeftijd die vereist is om deel te nemen aan de verschillende aangeboden sporttakken.

Het programma van het sportkamp

Het programma voorziet voor elke deelnemer in minstens vier uur begeleide sportactiviteiten per dag en bestaat uit activiteiten waarbij de technieken van de desbetreffende sporttakken op een fysiek actieve wijze aan de deelnemers aangeleerd worden. Alles wordt vastgelegd in een gedetailleerd uurrooster (incl. regenprogramma) en in lesvoorbereidingen per lesgever.

Goede lesgevers zorgen voor goede sportkampen

De sportfederatie zorgt voor de kwaliteit van het sporttechnisch programma en de begeleiding. Alle lesgevers beschikken over een diploma of getuigschrift in de desbetreffende sporttak, vermeld in de bezoldigingstabel en geven les in het Nederlands. Eén gekwalificeerde lesgever geeft nooit les aan meer dan dertien deelnemers.

 

Bij sportkampen die georganiseerd worden voor personen met een handicap, mogen begeleiders (geen lesgevers/deelnemers) aanwezig zijn tijdens de begeleide sportactiviteiten.

 

Tijdens het sportkamp kunnen deelnemers rekenen op permanente begeleiding.

Inspanningen voor kansengroepen worden beloond

Sportfederaties die inspanningen leveren om kansengroepen (mensen in armoede, mensen met een handicap, ...) te bereiken en kunnen aantonen dat er op hun sportkampen ook effectief deelnemers zijn die behoren tot die beoogde kansengroepen, worden beloond.

 

Het jaarlijks beschikbare krediet wordt in eerste instantie toegekend naar rato van het aantal subsidieerbare deelnemers uit kansengroepen. De sportfederatie toont in dat geval in haar subsidieaanvraag aan dat ze een effectief kansengroepenbeleid voert door de wijze waarop ze actief communiceert naar de kansengroepen en door de bijkomende begeleidende initiatieven voor kansengroepen toe te lichten. Als aan die voorwaarden is voldaan, wordt per deelnemer uit een kansengroep een deelnemerssubsidie van 50 euro toegekend.

 

Het jaarlijks beschikbare krediet wordt in tweede instantie toegekend naar rato van de bezoldiging of vergoeding van de gekwalificeerde lesgevers tot maximaal 7 uur 36 minuten per dag, waarbij per zeven deelnemers maximaal één lesgever in aanmerking komt voor subsidiëring, en voor de sportkampen voor G-sporters per vier deelnemers maximaal één lesgever. De subsidie wordt berekend op basis van het subsidieerbare brutoloon, vermeld in bijlage 2 van het besluit beleidsfocussen.

 

In derde instantie wordt het eventueel nog resterende krediet uitgekeerd naar evenredigheid van het aantal gesubsidieerde deelnemers uit kansengroepen aan de gesubsidieerde sportkampen, met een maximum 50 euro per gesubsidieerde deelnemer uit kansengroepen.

 

Tip: Bij onze themadossiers vind je een toolkit met concrete tips en tricks die je kunnen helpen om kansarmen naar jouw sportkampen te brengen.  Ook het Fonds Vrijetijdsparticipatie kan je helpen om deze doelgroep te bereiken.

Welke documenten moet je aan Sport Vlaanderen bezorgen?

Voor het kamp

In de subsidieaanvraag voor de beleidsfocus sportkampen, moet de sportfederatie de sportkampen beschrijven die ze wil organiseren in het volgende werkingsjaar. In de subsidieaanvraag wordt een globale beschrijving gegeven van de sportkampen die georganiseerd zullen worden, met algemene inlichtingen over:

 1. de plaats;
 2. de aangeboden sporttak of sporttakken;
 3. de leeftijdsgroepen;
 4. het eventuele beleid inzake kansengroepen.

 

Daarnaast wordt de promotiestrategie van de sportfederatie beschreven en in de  daarbijgevoegde begroting moeten de kosten en opbrengsten van de subsidieerbare sportkampen voor het komende werkingsjaar duidelijk weergegeven worden.

 

De goedgekeurde aanvraag tot subsidiëring maakt het voorwerp uit van een convenant.

 

Onderstaande documenten moet je uiterlijk op 1 februari van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd aan de afdeling Subsidiëring van Sport Vlaanderen bezorgen:

 • de promotiebrochure: sportkamp, sporttak(ken), het aantal uren sport per sporttak door gekwalificeerde lesgever en eventuele nevenactiviteiten;
 • een inlichtingsfiche per sportkamp, in te vullen via het online digitaal platform

 

Het gedetailleerde programma van de sportkampen moet je uiterlijk 10 dagen voor de aanvang van het sportkamp opladen via het digitaal platform.  

 

Als het programma nadien toch nog zou wijzigen, dan moet je het aangepaste programma onmiddellijk opladen via het digitaal platform én mailen naar bovenlokaal@sport.vlaanderen  samen met de reden van de wijziging.

Tijdens het kamp

Voor een eventuele controle op de kampplaats moet je ervoor zorgen dat deze documenten aanwezig zijn:

 • het reëel uitgevoerde programma;
 • de lijst van de effectieve deelnemers, met vermelding van hun woonplaats, geboortedatum en de eventuele kansengroep waartoe ze behoren;
 • de lijst met de lesgevers en hun kwalificaties;
 • kopieën van de diploma's of getuigschriften van de niet bij het agentschap Sport Vlaanderen geregistreerde lesgevers;
 • de lesvoorbereidingen per lesgever;
 • het permanentieschema van de begeleiding waarin duidelijk weergegeven is welke lesgevers wanneer op het sportkamp aanwezig zijn.

 

De sportfederatie neemt in samenspraak met het agentschap Sport Vlaanderen de nodige schikkingen om een efficiënte controle ter plaatse mogelijk te maken.

Als er geen controle op de kampplaats heeft plaatsgevonden, dan stuurt de sportfederatie deze documenten binnen een week na het kamp naar onze provinciale promotiedienst.

Na het kamp

Uiterlijk 2 maanden na afloop van het sportkamp laad je de volgende stukken op via het digitaal platform :

 • het afrekeningsformulier;
 • de grootboekfiches van de rekeningen over de bezoldiging van de lesgevers. De kosten moeten boekhoudkundig per kampnummer en per lesgever geregistreerd worden;
 • de RSZ-aangiftestaten met betrekking tot de bezoldiging van de lesgevers;
 • de bewijsstukken waaruit blijkt dat de deelnemer behoort tot een kansengroep.