2022: Wijzigingen in het decreet op de georganiseerde sportsector

Na een intense evaluatieperiode door en overleg van Sport Vlaanderen met verschillende actoren in het sportlandschap, heeft het Vlaams Parlement het decreet tot wijziging van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector goedgekeurd.

De wijzigingen hebben hoofdzakelijk betrekking op de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties en niet zozeer op de andere actoren die via dit decreet gesubsidieerd worden (OSV, VSF, RVSP).

 

Speerpunten zijn: een betere rolverdeling tussen multisport- en unisportfederaties met nu ook aandacht voor de niet- en anders georganiseerde sporter, multisport en de ondersteuning van een bredere waaier van sporten.

 

Met deze hervorming trachten we de sportfederaties en hun sportclubs nog beter te wapenen voor de veranderende eisen binnen het sportlandschap zowel inzake doelgroepen, sport- en beweegaanbod als sportbeleving. Meer dan ooit zal innovatie en flexibiliteit belangrijk zijn om de huidige uitdagingen binnen de sportwereld aan te gaan : tekort aan actieve sportgekwalificeerde trainers, daling van vrijwilligers, digitalisering, integriteitsbeleid, multisport, nieuwe vormen van (anders-georganiseerde) sportparticipatie...

Daarnaast zijn er extra impulsen voor efficiëntiewinst en voor de kwaliteit van de sportparticipatie door extra impulsen op het vlak van sportbegeleiding, innovatie, integriteit en sportbeleving.

 

Op 9 september 2022 heeft de Vlaamse Regering de wijziging van de besluiten op dit decreet definitief goedgekeurd. Het betreft drie verschillende besluiten waarvan je de officieus gecoördineerde versies onderaan dit bericht kan terugvinden, met of zonder de aanpassingen zichtbaar:

 • het algemeen besluit inzake erkenning en basiswerking (incl. wijzigingen harde indicatoren)
 • het besluit beleidsfocussen m.b.t. jeugdsport, kansengroepen, innovatie, rationalisatie, professionalisering sportkaderopleidingen en sportkampen
 • het besluit inzake topsport.

Het decreet en de besluiten treden in werking op 1 november 2022 met uitzondering van enkele artikels i.f.v. BF jeugdsport en de multisportfederaties enerzijds en de afwijkende procedure voor 2023 anderzijds.

 

2022: Begeleidende informatie

Veel gestelde vragen decreet georganiseerde sport

Zit je met een vraag? Staat het antwoord niet in de regelgeving of in de presentaties van de infosessie hieronder? Niet zeker over iets? 
Misschien vind je het in de veel gestelde vragen.

Handleidingen

Met nieuwe thematische handleidingen zetten we als team meer en meer in op onze begeleidende rol naar de georganiseerde sportsector.

Naarmate het decreet verder uitgerold wordt, zullen meer handleidingen gepubliceerd worden.

Iets niet duidelijk of fout? Geef gerust jullie bevindingen en opmerkingen om ze te optimaliseren.

 

 

2022: Infosessies sportfederaties decreet georganiseerde sport

Algemene infosessies juni 2022

Fysieke algemene infosessie

Inhoud: Meest uitgebreide infosessie over basiswerking en beknopt over de
            beleidsfocussen

Wie: Gesubsidieerde sportfederaties en OSV's

Datum: 22/6/2022

Presentatie (inhoud onder voorbehoud van definitieve goedkeuring besluit)

 

Digitale algemene infosessie

Inhoud: Beperkte infosessie , over zowel basiswerking als beleidsfocussen

Wie: Gesubsidieerde sportfederaties en OSV's die de fysieke sessie niet kunnen
       meevolgen
(bijvoorbeeld bestuursleden)
 

Datum: 22/6/2022

Presentatie (inhoud onder voorbehoud van definitieve goedkeuring besluit)

Webinar zie onderaan

Thematische digitale infosessies juni 2022 en oktober 2022

Week van 27 juni: 6 thematische infosessies 

Inhoud: Digitale infosessies waarbij we focussen op een bepaalde
            beleidsfocus en vragen kunnen gesteld worden.

Wie: Gesubsidieerde sportfederaties en OSV's waarop de beleidsfocussen van
       toepassing zijn.

Presentaties:

Webinars: zie hieronder

 

Oktober 2022: 3 thematische infosessies

 

Inhoud: Digitale infosessies waarbij we focussen op een bepaalde
            thema's en vragen kunnen gesteld worden.

Wie: Naargelang het thema  - louter erkende sportfederaties of
       de gesubsidieerde sportfederaties en OSV's

Hoe: Je hoeft niet vooraf in te schrijven voor deze infosessies.
        Je vindt de link in de schriftelijke communicatie aan je sportfederatie/OSV

 

Presentaties:

 Webinars: zie hieronder

2013: Brainstormen over de toekomst 2020... maar inhoud nog steeds relevant

Op 3 december 2013 organiseerde Sport Vlaanderen in het vergader- en conferentiecentrum ALM in Berchem het Rondetafeloverleg Sportfederaties 2020. De keynote speakers waren Arnout Geeraert (Good governance in Vlaamse sportfederaties) en Jan van den Nieuwenhuijzen (Oksigen for social entrepreneurschip). Minister van Sport Muyters leidde de brainstormdag in.

Op het programma stonden een negental brainstormsessies rond de toekomst van de sportfederaties in Vlaanderen.

Deze brainstormsessies vormden de basis voor voor een aantal decretale voorwaarden in het decreet van 2016 o.a.:

 • slechts 1 unisportfederatie per sporttak
 • fusies
 • basissubsidie en facultatieve subsidies (beleidsfocussen)
 • kwaliteitskorf
 • ....


Dit waren de thema's die aan bod kwamen:

 1. Wat is de positie van de Vlaamse Sportfederaties in het Vlaamse sportlandschap anno 2020?
 2. Wat zijn in 2020 de kerntaken van een sportfederatie?
  a.  Welke taken moet een sportfederaties wel en welke niet (meer) opnemen?
  b.  ...
 3. Hoe realiseren we tegen 2020 financieel slagkrachtige sportfederaties?
 4. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat sportfederaties uitgroeien tot professionele ondernemingen met een meer bedrijfsmatige werking/structuur?
 5. Hoe ziet het ideale organisatiemodel van de sportfederatie van de toekomst eruit?
  a.  Welke profielen dienen de medewerkers idealiter te hebben?
  b.  Wat is de rol van de Raad van Bestuur en wat is die van het personeel?
  c.  ...
 6. Hoe kan een sportfederatie zicht wapenen om (inter)nationale evoluties en trends tijdig op te pikken?
  a.  Hoe kan een federatie bijvoorbeeld inspelen op de trend 'licht georganiseerde sportbeoefening'?
  b.  Wat wordt het belang van innovatieve projecten?
  c.  ...
 7. Hoe kunnen sportfederaties samenwerkingsverbanden aangaan en hoe kan dit bijdragen aan hun werking?
 8. Welke ondersteuning en dienstverlening verwachten de sporter en de sportclub in 2020 van de Vlaamse sportfederaties?
 9. Wat is anno 2020 de rol van de Vlaamse overheid in de ondersteuning van de sportfederaties?