2021: Hervormingen in het decreet op de georganiseerde sportsector vanaf 2023

Na een intense evaluatieperiode door en overleg van Sport Vlaanderen met verschillende actoren in het sportlandschap, heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Weyts op 11 november 2021 haar eerste principiële goedkeuring gegeven aan het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector.
De wijzigingen hebben hoofdzakelijk betrekking op de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties en niet zozeer op de andere actoren die via dit decreet gesubsidieerd worden (OSV, VSF, RVSP).

 

Met deze hervorming trachten we de sportfederaties en hun sportclubs nog beter te wapenen voor de veranderende eisen binnen het sportlandschap zowel inzake doelgroepen, sport- en beweegaanbod als sportbeleving. Meer dan ooit zal innovatie en flexibiliteit belangrijk zijn om de huidige uitdagingen binnen de sportwereld aan te gaan : tekort aan actieve sportgekwalificeerde trainers, daling van vrijwilligers, digitalisering, integriteitsbeleid, multisport, nieuwe vormen van (anders-georganiseerde) sportparticipatie...

Kortom, via de sportfederaties en de ondersteunende partners blijven we inzetten op kwantiteit én kwaliteit.

 

Dit wijzigingsdecreet dient wel nog verschillende juridische stappen te ondergaan dus de tekst is nog niet definitief. We mikken op de goedkeuring door het Vlaams Parlement voor de zomervakantie 2022.
Ondertussen werken we, in overleg met de sector, ook reeds aan de uitvoeringsbesluiten zodat de nieuwe regelgeving tijdig gecommuniceerd kan worden met het oog op een inwerkingtreding op 1 januari 2023.

 

Wij houden jullie op de hoogte.

 

Documenten VR 11/11/2021:

 

2013: Brainstormen over de toekomst 2020

Op 3 december 2013 organiseerde Sport Vlaanderen in het vergader- en conferentiecentrum ALM in Berchem het Rondetafeloverleg Sportfederaties 2020. De keynote speakers waren Arnout Geeraert (Good governance in Vlaamse sportfederaties) en Jan van den Nieuwenhuijzen (Oksigen for social entrepreneurschip). Minister van Sport Muyters leidde de brainstormdag in.

Op het programma stonden een negental brainstormsessies rond de toekomst van de sportfederaties in Vlaanderen.

Deze brainstormsessies vormden de basis voor voor een aantal decretale voorwaarden in het decreet van 2016 o.a.:

 • slechts 1 unisportfederatie per sporttak
 • fusies
 • basissubsidie en facultatieve subsidies (beleidsfocussen)
 • kwaliteitskorf
 • ....


Dit waren de thema's die aan bod kwamen:

 1. Wat is de positie van de Vlaamse Sportfederaties in het Vlaamse sportlandschap anno 2020?
 2. Wat zijn in 2020 de kerntaken van een sportfederatie?
  a.  Welke taken moet een sportfederaties wel en welke niet (meer) opnemen?
  b.  ...
 3. Hoe realiseren we tegen 2020 financieel slagkrachtige sportfederaties?
 4. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat sportfederaties uitgroeien tot professionele ondernemingen met een meer bedrijfsmatige werking/structuur?
 5. Hoe ziet het ideale organisatiemodel van de sportfederatie van de toekomst eruit?
  a.  Welke profielen dienen de medewerkers idealiter te hebben?
  b.  Wat is de rol van de Raad van Bestuur en wat is die van het personeel?
  c.  ...
 6. Hoe kan een sportfederatie zicht wapenen om (inter)nationale evoluties en trends tijdig op te pikken?
  a.  Hoe kan een federatie bijvoorbeeld inspelen op de trend 'licht georganiseerde sportbeoefening'?
  b.  Wat wordt het belang van innovatieve projecten?
  c.  ...
 7. Hoe kunnen sportfederaties samenwerkingsverbanden aangaan en hoe kan dit bijdragen aan hun werking?
 8. Welke ondersteuning en dienstverlening verwachten de sporter en de sportclub in 2020 van de Vlaamse sportfederaties?
 9. Wat is anno 2020 de rol van de Vlaamse overheid in de ondersteuning van de sportfederaties?