Wat met vrijstellingen voor bepaalde vakken of modules van een opleiding? Kan ik op basis van eerder gevolgde opleidingen een vrijstelling aanvragen voor bepaalde vakken of modules uit de VTS-opleidingen? En is er mogelijkheid om korting te krijgen voor een VTS-opleiding?

Kan ik een opleiding die ik elders volgde (Eerder Verworven Kwalificatie) laten gelijkstellen (assimilatie of EVK) met een VTS-opleiding? Kan ik competenties die ik elders verworven heb laten valoriseren tot een VTS-kwalificatie (EVC)? In bepaalde gevallen wel.

Nuttige info voor cursisten

Kom je in aanmerking voor een korting of terugbetaling?

In een aantal gevallen krijg je een korting van 50% op het inschrijvingsgeld: vanaf 66%-invaliditeit, studenten Lichamelijke Opvoeding, cursisten die dezelfde cursus al eens gevolgd hebben bij de VTS en cursisten die een EVC-traject hebben afgelegd en nu een opleiding van een hoger niveau binnen dezelfde sporttak volgen. In elk van deze gevallen zal je gevraagd worden om een bewijsstuk voor te leggen.

 

In een aantal gevallen kan je na schriftelijk verzoek de helft van het cursusgeld terugkrijgen. Personen met een bestaansminimum die geslaagd zijn voor de cursus en een attest van het OCMW voorleggen, komen daarvoor in aanmerking. Ook volledig werklozen die de cursus succesvol beëindigen en een attest van de VDAB voorleggen, kunnen een terugbetaling aanvragen.

Kan je een opleiding betalen met opleidingscheques?

Vanaf 01/01/2017 kunnen opleidingscheques niet langer gebruikt worden om opleidingen van de Vlaamse Trainersschool te betalen. De opleidingen van de Vlaamse Trainersschool zijn vanaf dan niet langer erkend in het kader van het Betaald educatief verlof.

Examenreglement

Ontdek ons examenreglement:

2021

2020

2019

Kom je in aanmerking voor een vrijstelling?

Wat met vrijstellingen voor bepaalde vakken of modules van een opleiding? Kan ik op basis van eerder gevolgde opleidingen een vrijstelling aanvragen voor bepaalde vakken of modules uit de VTS-opleidingen? In bepaalde gevallen wel.

Onderscheid tussen kwalificaties en competenties

Wanneer het gaat over vrijstellingen en assimilatie (gelijkstelling), dan maken we in de eerste plaats een onderscheid tussen kwalificaties en competenties. In het geval van eerder verworven kwalificaties (EVK) is het verhaal doorgaans eenvoudiger dan bij reeds verworven competenties, omdat je een erkend diploma of getuigschrift hebt dat je vaardigheden aantoont. Beantwoordt je diploma aan de inhoudelijke vereisten, dan kan je een gedeeltelijke of volledige vrijstelling krijgen.


Bij reeds verworven competenties (EVC) is de erkenning iets moeilijker. De ervaringen die je opgedaan hebt in een sportclub, de bijscholing of clinic die je volgde, de stages die je gelopen hebt bij een gekwalificeerde trainer of de resultaten die je bereikt hebt met een ploeg of atleet, kunnen immers niet bewezen worden aan de hand van een officieel document. Toch kunnen ook die in een aantal gevallen aanleiding geven tot een vrijstelling. Daarvoor moet je een EVC-procedure opstarten.

Wil je een diploma of getuigschrift laten gelijkstellen?

Heb je al een sportpedagogisch diploma behaald in binnen- of buitenland? Dan kan je dat onder een aantal voorwaarden laten gelijkstellen met de opleidingen van de Vlaamse Trainersschool. Na goedkeuring van jouw aanvraag ontvang je dan een digitaal bewijs van je kwalificatie, maar geen VTS-diploma.

EVC/EVK-procedure opstarten?

Vrijstellingen voor modules of vakken die niet in de vrijstellingstabel of assimilatietabel opgenomen zijn, moet je steeds aanvragen via de EVC/EVK-procedure. Vrijstellingen op basis van een diploma of getuigschrift verlopen via de EVK-procedure. Wanneer het over ervaringen gaat die niet via een diploma bewezen kunnen worden, val je onder de EVC-procedure.

 

Let op: een EVK- of EVC-procedure vraagt tijd en geld, en geeft niet automatisch recht op een gelijkstelling of vrijstelling. De Vlaamse Trainersschool kan oordelen dat ze niet of onvoldoende beantwoordt aan de criteria. Als de VTS geen gelijkstelling of vrijstelling toekent, dan zal ze natuurlijk uitleggen waarom.

Het stappenplan van een EVK-procedure

Onderstaand stappenplan legt je uit hoe je te werk gaat om de EVK-procedure op te starten.

Stap 1: Bereid je goed voor

Voor je aan een EVK-procedure begint, kan je het best even nagaan of je in aanmerking komt. Bij wijze van voorbereiding plan je het best ook een oriënterend gesprek in met de Directeur Sportkaderopleiding (DSKO) van jouw sporttak.

Controleer dat je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de gevraagde opleiding én voor de onderliggende opleidingen waarvoor je nog geen kwalificatie bezit.

Indien je bent ingeschreven voor een opleiding bij de Vlaamse Trainersschool, kan je geen EVK-traject starten voor diezelfde opleiding.

Stap 2: Vul het aanvraagformulier in

Om je procedure op te starten, vul je het aanvraagformulier onderaan deze pagina in. Tegelijkertijd stort je 180 euro administratiekosten op rekeningnummer BE93 3751 1172 3467 (BIC-code: BBRUBEBB) op naam van Sport Vlaanderen Afdeling Sportkaderopleiding. Vermeld zeker 'EVK + je naam en voornaam'.

Stap 3: De procedure wordt opgestart

Nadat we het aanvraagformulier en de administratiekosten ontvangen hebben, zal het VTS-secretariaat je een dossiernummer bezorgen. Dit dossiernummer moet je in elke correspondentie m.b.t. de procedure vermelden.

Stap 4: Het dossier wordt samengesteld

Na ontvangst van het dossiernummer heb je maximaal twee jaar tijd om je EVK-werkdocument in het Nederlands samen te stellen en in te dienen. Na het verstrijken van de twee jaar, moet je een nieuwe aanvraag indienen volgens de geldende procedure (FASE 2).

Verzamel alle nodige bewijzen en motiveer telkens waarom je op basis van de procedure denkt in aanmerking te komen voor een gelijkstelling of vrijstelling(en). Doe dit voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je vrijstelling aanvraagt.

Je bent zelf verantwoordelijk om relevante bewijzen te selecteren en via een uitgebreide motivatie aan te tonen dat jouw kwalificatie overeenstemt met één of meerdere opleidingsonderdelen.

 

Stuur het volledige dossier (met dossiernummer) naar EVK, Vlaamse Trainersschool, Arenbergstraat 5, 1000 Brussel of per e-mail naar evc_evk@sport.vlaanderen.

Stap 5: Beoordeling van je dossier en terugkoppeling

De Vlaamse Trainersschool neemt op basis van de ingediende documenten een beslissing of jouw aanvraag wordt goedgekeurd. Ongeveer zes weken nadat je je dossier hebt ingediend, krijg je een schriftelijke bevestiging van onze beslissing met een uitgebreide motivering.

Het stappenplan van een EVC-procedure

Een EVC-procedure opstarten is iets uitvoeriger en duurder. We leggen uit hoe je te werk gaat.

Zoals we hierboven al vermeldden, is een EVC-procedure iets uitgebreider dan een EVK-procedure. De EVC-procedure is bovendien duurder.

Daarom een ietwat uitvoeriger stappenplan.

Stap 1: Bereid je goed voor

Je kan een EVC-procedure aanvragen wanneer je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent minstens 25 jaar.
  • Je bent gedurende minstens vijf jaar actief als trainer in jouw sporttak met de doelgroep van het betrokken opleidingsniveau (= gevraagde niveau EVC-traject)
  • Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de gevraagde opleiding én voor de onderliggende opleidingen waarvoor je nog geen kwalificatie bezit.
  • Je hebt de laatste twee jaar geen EVC-procedure aangevraagd voor dezelfde opleiding die je nu wenst aan te vragen.
  • Je bent niet ingeschreven voor de opleiding waarvoor je nu een EVC-procedure wenst op te starten.

Bij wijze van voorbereiding plan je het best ook een oriënterend gesprek in met de Directeur Sportkaderopleiding (DSKO) van jouw sporttak.

Stap 2: Vul het aanvraagformulier in

Om je procedure op te starten, vul je het aanvraagformulier onderaan deze pagina in. Tegelijkertijd stort je 180 euro administratiekosten op rekeningnummer BE93 3751 1172 3467 (BIC-code: BBRUBEBB) op naam van Sport Vlaanderen Afdeling Sportkaderopleiding. Vermeld zeker EVC + je naam en voornaam.

Stap 3: De procedure wordt opgestart

Nadat we het aanvraagformulier en de administratiekosten ontvangen hebben, zal het VTS-secretariaat je een dossiernummer bezorgen. Dit dossiernummer moet je in elke correspondentie m.b.t. de procedure vermelden.

Je ontvangt ook de digitale documenten ‘EVC-portfolio’, ‘Handleiding Samenstellen EVC-portfolio’ en ‘Verwachte kennis, vaardigheden en attitudes voor opleidingsniveau ‘x’ van de VTS’.

Stap 4: Het dossier wordt samengesteld

Verzamel alle nodige bewijsstukken en motiveer telkens waarom je op basis van de procedure denkt in aanmerking te komen voor een gelijkstelling.

Tijdens een EVC-procedure heb je maximaal 12 maanden de tijd om je volledige EVC-portfolio in te sturen. Er zijn drie indiendata die je moet respecteren: 31 januari, 30 april en 31 oktober.

Stuur het volledige dossier (met dossiernummer) naar EVC, Vlaamse Trainersschool, Arenbergstraat 5, 1000 Brussel of per e-mail naar evc_evk@sport.vlaanderen.

Stap 5: Wordt je dossier ontvankelijk verklaard?

Binnen de zes weken nadat we jouw EVC-portfolio ontvangen hebben, krijg je bericht of je in aanmerking komt voor het vervolg van de EVC-procedure. Wordt je dossier ontvankelijk verklaard, dan word je uitgenodigd voor een EVC-competentiepeiling.
Is dat niet het geval, dan word je niet uitgenodigd voor een EVC-competentiepeiling en moet je twee jaren wachten voor je een nieuwe aanvraag kan doen.

Zodra we de betaling voor de verdere afhandeling van het dossier ontvangen hebben, stellen we jouw EVC-jury van sporttakspecifieke en sporttakoverschrijdende experts samen.

Gelieve het correcte bedrag (Initiator: 250 euro - Instructeur B: 400 euro - Trainer B: 650 euro - Trainer A: 1000 euro) te storten op rekeningnummer BE93 3751 1172 3467 (BIC-code: BBRUBEBB) op naam van Sport Vlaanderen Afdeling Sportkaderopleiding, met vermelding van EVC + je naam en voornaam.

Stap 6: Beoordeling van je competentie

De competentiepeiling door de EVC-jury gebeurt op basis van een competentiegericht interview. De jury kan je uitnodigen voor een bijkomende beheersingsproef.

Uiterlijk vier weken na de competentiepeiling brengt het VTS-secretariaat je op de hoogte van de beslissing van de jury. Die beslissing zal ook gemotiveerd worden.