Subsidies voor de opmaak van een Milieueffectenrapport en technische aanpassingen aan permanente omlopen voor motorvoertuigen.

De laatste aanpassingen aan de Vlaamse milieuwetgeving laat een individuele beoordeling toe voor motorsportcircuits, waarbij voor ieder individueel project specifieke geluidsoplossingen kunnen worden bedacht. De nieuwe regeling voorziet dat desgevallend in het kader van de individuele beoordeling kan worden afgeweken van de geluidsnormen. Deze eventuele afwijking zal echter enkel kunnen plaatsvinden op grond van een beoordeling van de milieueffecten, wat betekent dat voor elk circuit in de toekomst een milieueffectenrapport (MER) opgemaakt moet worden.  

 

Dit subsidiereglement voorziet een financiële tussenkomst voor de opmaak van een Milieueffectenrapport voor omlopen voor motorvoertuigen of de eventuele noodzakelijke technische aanpassingen om een vergunbare toestand te bereiken. Het subsidiereglement is specifiek gericht naar exploitanten van permanente omlopen voor motorsport.  

Wie kan een aanvraag indienen?

Voor de subsidiëring komen enkel rechtspersonen in aanmerking die een permanente omloop voor motorvoertuigen in beheer hebben gelegen in het Nederlandstalige taalgebied die aangesloten zijn bij één van onderstaande erkende sportfederaties: 

 1. Motorsport Vlaanderen vzw, Oudenaardsesteenweg 839, 9420 Erpe-Mere; 
 2. FAM Vlaanderen vzw, Rennemonde 6, 9700 Oudenaarde; 
 3. Vlaamse Autosportfederatie vzw, Hof van ‘t Henneken 49, 8800 Roeselare. 

Voor dezelfde permanente omloop voor motorvoertuigen kan maximaal twee maal een beroep gedaan worden op dit subsidiereglement, waarvan één keer voor het project-MER en één keer voor de noodzakelijke technische aanpassingen die voortvloeien uit een milieueffectenrapport.

Criteria ontvankelijkheid en voorwaarden reglement

De aanvraag moet ingediend worden via e-mail gericht aan infrastructuur@sport.vlaanderen, uiterlijk op 30 november 2024. De subsidieaanvragen worden door Sport Vlaanderen chronologisch beoordeeld in volgorde van ontvangst.  

 

De subsidieaanvraag wordt getoetst aan de volgende voorwaarden: 

 1. De aanvrager toont zijn werkelijke intentie aan tot het doorlopen van een project-MER voor een permanente omloop voor motorsport, respectievelijk tot het uitvoeren van noodzakelijke technische aanpassingen voortvloeiende uit een MER en dit op basis van een MER-aanmelding en de nodige offertes van betrokken studiebureaus of bedrijven.  
 2. De aanvrager toont zijn toekomstvisie voor het betrokken circuit aan in een plan van aanpak dat minimum onderstaande elementen bevat: 
  1. Samenwerking en rolverdeling met betrokken sportfederatie(s) en aanwezige sportclub(s); 
  2. Vooropgestelde doorlooptijd MER-procedure; 
  3. Doelstellingen en ambities voor het circuit en visie op de transitie naar elektrische motorsport.  

Een subsidie binnen dit reglement is niet cumuleerbaar met andere infrastructuursubsidies voor dezelfde investeringen van de Vlaams minister van Sport of van Sport Vlaanderen. 

Welke kosten komen in aanmerking?

In geval van een subsidie voor de opmaak van een milieueffectenrapport komen voor subsidiëring enkel kosten in aanmerking van studiebureaus voor prestaties die geleverd worden in opdracht van de subsidieaanvrager in het kader van de opmaak van het project-MER.  

In geval van een subsidie voor het uitvoeren van technische aanpassingen voortvloeiende uit een MER komen enkel kosten in aanmerking voor maatregelen die vermeld worden in het milieueffectenrapport van desbetreffende permanente omloop en die rechtstreeks bijdragen aan het realiseren van een vergunbare toestand. De hieraan verbonden investeringen die niet rechtstreeks aanleiding geven tot vergunbaarheid komen niet in aanmerking, zoals bijvoorbeeld studiekosten, afbraakwerken, decoratiewerken, etc.  

Hoe wordt de subsidie berekend?

De opmaak van een Milieueffectenrapport of de eventuele noodzakelijke technische aanpassingen, voorwerp van de subsidieaanvraag, kunnen voor maximum 50 % van de aanvaarde kostprijs gesubsidieerd worden.  

De subsidie kan nooit meer bedragen dan 40.000 euro (plafondbedrag).  

Wanneer wordt de subsidie uitbetaald?

De subsidie wordt uitbetaald in twee schijven:  

Eerste schijf: 50 % van de subsidie wordt uitbetaald bij de toekenning van de subsidie, en indien het een project-MER betreft: na het voorleggen van de goedkeuring MER-aanmelding door Departement Omgeving.  

Tweede schijf: het saldo van de subsidie, wordt na afloop van de MER-procedure, respectievelijk na uitvoering van de noodzakelijke technische aanpassingen die voortvloeien uit een MER uitbetaald, na het voorleggen van bewijsstukken van gemaakte kosten.  

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld en ten laatste 30/11/2024 verstuurd te worden naarinfrastructuur@sport.vlaanderen. 

Contact

Sven Meert

Sportinfrastructuur

Jeroen Belmans

Sportinfrastructuur

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Sven Meert

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Jeroen Belmans

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.