Wat is Clubgrade

 

Clubgrade wil een sportclub de upgrade geven waar ze die nodig heeft. Om zo te komen tot een sterkere sportclub die veerkrachtig en toekomstgericht is op vlak van haar eigen dromen, noden en uitdagingen. Zodat een sportclub een plaats is waar mensen graag zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar de neuzen in dezelfde richting staan en elke medewerker zijn taken kent. Op die manier verzekert een sportclub haar toekomst en verhoogt ze haar 'beleidsvoerend vermogen'.

 

Clubgrade is een project van de Vlaamse Sportfederatie in samenwerking met Koen Vermeulen, Levuur en Universiteit Gent. Het poject wordt gesubsidieerd door Sport Vlaanderen.

 

Na een brede inputverzameling werkte Clubgrade in 2017-2018 samen met een groep pilootclubs en experten een experimenteel sportverenigingsondersteuningsmodel concreet uit. Een tweede groep pilootclubs test de methodiek in 2018-2019 om vervolgens opnieuw aan te passen en te verfijnen waar nodig. De 25 geselecteerde sportclubs uit Pilootgroep 1 doorlopen momenteel 3 stappen.

Stappenplan

Stap 1: Vraagverkenning

Doel: een breed beeld krijgen waar de club vandaag staat, waar de club naartoe wil, wat de sterktes zijn en welke stappen de club kan zetten.

 

Twee, voor de club externe, personen faciliteren een gesprek in de club zelf om hun centrale vraag verder te ontrafelen. Waar staat de club vandaag? Waar wil ze naartoe? Dit gesprek gaat ruimer dan het clubbestuur. Ook andere profielen zoals trainers, leden, vrijwilligers en ouders worden uitgenodigd. Dit gesprek verkent de door het bestuur aangemelde uitdaging breed binnen de club. Na het gesprek maakt de UGent ook een wetenschappelijk “foto” van de clubwerking. Zoveel mogelijk bestuursleden, trainers, leden en vrijwilligers vullen hiervoor een digitale vragenlijst in.

 

De externe mensen, de “vraagverkenners”, staan ten dienste van de club om de aangemelde vraag scherp te krijgen en hebben geen eigen agenda. Het zijn neutrale facilitators in een proces waar de club zelf eigenaar van is. Ze reiken een structuur aan waarbinnen de deelnemers samen kunnen nadenken: vraagverkenners luisteren, vatten samen, vragen (kritisch) door, vragen akkoord over conclusies. In september en oktober 2018 organiseerde Clubgrade een opleidingstraject voor mensen uit sportclubs, sportdiensten en sportfederaties die de rol van “vraagverkenner” opnemen. Zij ontwikkelen zich in een eerste stap verder in gesprekstechnische en groepsdynamische technieken en oefenen deze vaardigheden in op de vraagverkennende gesprekken bij de pilootclubs tussen oktober 2018 en januari 2019. Clubgrade wil deze expertise namelijk niet uitbesteden aan consultants, maar via een olievlekprincipe opbouwen binnen het Vlaams sportlandschap op lange termijn.

Upgrade_vraagstelling

Stap 2: Casetafel

Doel: het best mogelijke traject uitstippelen voor een club door de juiste stakeholders rond tafel te zetten.

 

De informatie uit het vraagverkennend gesprek en de wetenschappelijke vragenlijsten worden besproken op een casetafel. Hiervoor nodigt Clubgrade de sportclub samen met haar sportdienst en sportfederatie uit en creëert op die manier een kleinschalig uitwisselingsplatform. Rond de centrale vraag wordt op de casetafel de analyse gemaakt waar de club zich momenteel bevindt? (A) + Waar de club naartoe wil? (B) + Welke stappen er gezet kunnen worden om daar te raken (van A naar B). De eindkeuze voor een clubproject (zie volgende stap hieronder) ligt bij de sportclub zelf.

 

De casetafels worden georganiseerd tussen november 2018 en maart 2019.

Teamwork.jpg

Stap 3: Clubproject

Doel: beweging binnen de club door IN de clubwerking aan de slag te gaan.

 

De sportclub werkt zelf aan een clubproject. Met meerdere mensen, ook buiten het bestuur. De casetafel zorgt voor een duidelijk realistisch doel dat werkt op de betrokkenheid binnen de club en waarvoor de club een planning opmaakt. Er worden ondersteuningsvormen uitgewerkt die sterk gebaseerd zullen zijn op goede praktijkvoorbeelden van andere sportclubs en waar nodig wordt de sportclub in contact gebracht met andere sportclubs.

 

Het eerste clubproject zal rond februari 2019 van start gaan.

teamjongevoetballers.jpg

Verspreiding expertise

De methodiek voorziet dus een proces dat samen met de sportclub aangegaan wordt, waarin zowel sportdienst als sportfederatie betrokken wordt en dat complementair werkt met reeds bestaande dienstverlening. Op die manier laat de methodiek toe dat iedere club een uniek traject doorloopt. En is er veel aandacht voor kruisbestuiving zodat de aanwezige expertise in Vlaanderen verder verspreid wordt.