Net zoals wij er op Vlaams niveau voor ijveren om zo veel mogelijke mensen aan het sporten te krijgen, wil ook de Europese Unie haar inwoners meer laten bewegen. Dat is een essentieel onderdeel van het Europese gezondheidsbeleid. Check bijvoorbeeld het EU-actieplatform voor voeding, lichaamsbeweging en gezondheid.

Europese samenwerking in de sport: Erasmus+

Erasmus-internal.jpg

Erasmus+ is het subsidie-orgaan van de Europese Commissie waarmee subsidies uitgereikt worden aan verschillende domeinen (opleidingen, jeugd, onderwijs en sport). Deze subsidies staan ter beschikking van publieke of particuliere organisaties die actief zijn op een van deze gebieden en hun werking willen internationaliseren.

 • Voor meer info over het Erasmus + Jeugdprogramma kan je terecht bij JINT.
 • Voor meer info over de kansen binnen het luik onderwijs en vorming kan je terecht bij EPOS Vlaanderen.

Op 17 augustus 2017 maakte de commissie bekend dat organisaties ook in 2018 gebruik zullen kunnen maken van het Erasmus+ subsidies, en dit alvast tot minstens 2020. Op de website van het Uitvoerend Agentschap van de Europese Commissie (EACEA) vind je rechtstreeks alle info voor het indienen van subsidieproject.

Hoe kan je beroep doen op financiële ondersteuning via Erasmus+ Sport?

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden maar de grote lijnen zijn steeds dezelfde:

 • Je maakt een projectbeschrijving op en dient deze rechtstreeks in bij de Commissie. Als jouw project wordt goedgekeurd ontvang je van de Commissie 80% van de kosten die je zou maken voor dit project, de resterende 20% betaal je zelf.
 • Een andere organisatie dient een project in en jouw organisatie wordt gecontacteerd om mee te doen in dit project als partner. De onkosten (personeel of andere) die je maakt om jouw deel van dit project te vervullen, worden door de projectaanvrager vergoed.

Een project wordt bij de Commissie ingediend onder een bepaald programma, dus niet zomaar elk project komt in aanmerking. De indieningsprogramma’s zijn:

 • Collaborative partnerships = Samenwerkingsverbanden
 • Small collaborative partnerships = Kleine samenwerkingsverbanden
 • Not for profit European sport events = Europese sportevenementen zonder winstoogmerk

Meer informatie over de doelstellingen, activiteiten, selectiecriteria en bestedingsregels vind je in de programmagids op p.227 voor de collaborative partnerships, p.235 voor de small collaborative partnerships en p.240 voor de not for profit European sport events.

Het programma richt zich voornamelijk op de breedtesport en op het verwezenlijken van de volgende doelstellingen:

 1. Bestrijding van doping, match-fixing en geweld, evenals alle vormen van intolerantie en discriminatie.
 2. De bevordering en de ondersteuning van goed bestuur in de sport en van de dubbele loopbanen (dual careers) van atleten.
 3. Het bevorderen van vrijwilligerswerk in de sport, maatschappelijke integratie en gelijke kansen en door het belang van bewegen voor je gezondheid steeds voorop te stellen.

Hoe dien je een aanvraag in?

De programmagids vormt dé handleiding om een projectaanvraag in te dienen. Dit is echter een programmagids die geldig is voor alle domeinen (niet enkel sport), dus laat je niet afschrikken door het volume (tip: klik ook niet blindelings op afdrukken, deze gids is nl. 326 pagina’s dik).

Leestip: p.25 tot p.225 mag je negeren, deze pagina’s beschrijven de domeinen jeugd, onderwijs en opleidingen. Sport komt aan bod vanaf p.226. Combineer dit met deze leeswijzer om de essentie uit de programmagids te halen.

 

De indieningsdeadline is 5 april 2018 (12h).

Het Erasmus+ sport totaal budget bedraagt 37,4 miljoen euro.

Meer informatie over de programma's

Collaborative partnerships

Kansen in 2018: Er zullen ongeveer 90 projecten worden goedgekeurd met een maximaal bedrag van 400.000 euro per project. Het totaal voorzien budget voor dit programma is 26.382.860 euro.

Voorwaarden: 20% van het aangevraagde budget betaalt de indiener zelf. Er zijn minstens 5 internationale partners betrokken bij het project.

Prioritaire thema’s:

 1. Stimuleren van de deelname aan sport en lichaamsbeweging, vooral door bij te dragen aan de implementatie van de ‘Aanbevelingen van de Raad van Ministers van de EU op vlak van gezondheid bevorderende lichaamsbeweging’, conform de ‘richtlijnen van de EU op vlak van gezondheid bevorderende lichaamsbeweging’ (HEPA)
 2. Stimuleren van de deelname aan sport en lichaamsbeweging in het kader van de ‘Europese Week van de Sport’
 3. Bevorderen van de educatie in en door de sport met speciale aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden, alsook door bij te dragen aan de implementatie van de ‘EU Richtlijnen voor Dubbele Loopbanen van Atleten
 4. Bevorderen van het vrijwilligerswerk in de sport
 5. Bestrijden van het dopinggebruik, vooral in recreatieve omgevingen
 6. Bestrijden van wedstrijdvervalsing
 7. Het verbeteren van de ‘good governance’ in sport
 8. Bestrijden van geweld, racisme, discriminatie en intolerantie in de sport
 9. Bevorderen van sociale inclusie en gelijke kansen in de sport

 

Small collaborative partnerships

Kansen 2018: Er zullen ongeveer 110 projecten worden goedgekeurd met een maximaal bedrag van 60.000 euro per project. Het totaal voorzien budget voor dit programma is 6.500.000 euro.

Voorwaarden: 20% van het aangevraagde budget betaalt de indiener zelf. Er zijn minstens 3 internationale partners betrokken bij het project.

Prioritaire thema’s:

 1. Stimuleren van de sociale integratie en gelijke kansen in de sport
 2. Promotie van de Europese traditionele sporten en spelen
 3. Ondersteunen van de mobiliteit van vrijwilligers, coaches, officials, managers en medewerkers van social profitorganisaties
 4. Beschermen van de sporters, vooral de jonge sporters, voor risico’s op vlak van gezondheid en veiligheid door het verbeteren van de training- en competitiecondities
 5. Bevorderen van de educatie in en door de sport met een speciale focus of het ontwikkelen van vaardigheden

 

Not for profit European sport events

Kansen 2018: Er zullen ongeveer 14 projecten worden goedgekeurd met een maximaal bedrag van 300.000 euro per project. Het totaal voorzien budget voor dit programma is 4.500.000 euro.

Voorwaarden: 20% van het aangevraagde budget betaalt de indiener zelf. Het sportevenement moet plaatsvinden voor 1 november 2018 en de duurtijd van het project (voorbereiding, evenement, afwerking) mag maximum één jaar bedragen.

Prioritaire thema’s:

 1. Vrijwilligerswerk in de sport
 2. Sociale inclusie in en door de sport
 3. Gender gelijkheid in de sport
 4. Gezondheid bevorderende lichaamsbeweging
 5. De organisatie van de Europese Week van de Sport

De subsidie dekt de volgende activiteiten:

 1. De voorbereiding en organisatie van het evenement
 2. De organisatie van educatieve activiteiten voor sporters, coaches, organisatoren en vrijwilligers in de aanloop naar het event
 3. De organisatie van omkaderende activiteiten rond het sportevenement (conferenties, seminaries)
 4. De implementatie van vervolgacties zoals evaluaties, opstellen van plannen voor de toekomst…
 5. De communicatie in verband met het onderwerp van het evenement

Welke Vlaamse organisaties waren in het verleden reeds projectaanvrager of partner van Erasmus+ Sport projecten?

VUB, Rudyco cycling team, KUL, GymFed, Artevelde Hogeschool, Demos, Okra, Rugby Vlaanderen, Thomas Moore Hogeschool, Rode Antraciet, FROS Multisport Vlaanderen…

 

 

Sport, een Europese bevoegdheid

De Europese Unie

Sinds het Verdrag van Lissabon van 2009 is sport formeel een bevoegdheid van de Europese Unie geworden. Door het sportbeleid van lidstaten aan te vullen, te ondersteunen en op elkaar af te stemmen wil de EU sport een Europese dimensie geven.

 

Elke zes maanden vergaderen de Europese ministers van Sport in het kader van de Raad van de Europese Unie. Daar nemen de ministers werkplannen voor 3 jaar aan. Het EU Werkplan voor Sport legt een aantal prioriteiten vast waarrond lidstaten en sportorganisaties expertise verzamelen en delen. Het huidige werkplan zet in op doping, wedstrijdvervalsing, het economische belang van sport, goed bestuur en human resources in de sport.

 

De Raad van Europa

De Raad van Europa heeft de voorbije decennia een uitgebreide expertise opgebouwd op het gebied van sport. Met internationale verdragen zoals de Anti-doping Conventie, de Conventie Supportersgeweld en de Conventie Wedstrijdvervalsing hebben de lidstaten van de Raad van Europa meermaals internationaal het voortouw genomen.

 

Eind 2014 opende de Raad van Europa de Conventie in de strijd tegen wedstrijdvervalsing. Dit nieuwe en bindende instrument wil op nationaal en internationaal niveau de samenwerking versterken in de strijd tegen match-fixing.

 

Vlaanderen is via België ook lid van EPAS, een samenwerkingsverband van de Raad van Europa rond sport met 37 leden.

europeanYouth.jpg

De Europese week van de sport

In 2015 organiseerde de EU voor het eerst de Europese Week van de Sport. Een sensibiliseringsactie die nieuwe en bestaande initiatieven rond sport, bewegen en gezondheid verzamelt in een grote Europese promotiecampagne. Ook Vlaamse organisaties kunnen eraan deelnemen: in Vlaanderen is de Europese Week gekoppeld aan de Maand van de Sportclub die we in samenwerking met ISB en VSF organiseren.