Beleidsnetwerk Inclusie In en Door Sport

Het Beleidsnetwerk Inclusie In en Door Sport (BIIND Sport) werd in 2019 opgericht om de relevante actoren die bijdragen aan een inclusief sportbeleid (meer) met elkaar te verbinden en zo ‘samen’ effectiever te zijn. Dankzij BIIND Sport kunnen we kennis en krachten beter op elkaar afstemmen en bewegen we, met respect voor ieders rol, samen in dezelfde richting en met hetzelfde doel voor ogen.

BIIND Sport is een breed netwerk. Er nemen niet alleen beleidsmedewerkers, praktijkexperten en kennisinstellingen uit de sport aan deel , maar ook uit andere beleidsdomeinen. BIIND Sport is een dynamisch netwerk: de betrokken personen en organisaties kunnen in de loop van de tijd wijzigen. Sport Vlaanderen neemt de regierol op.

Masterplan Inclusie in en door Sport

BIIND Sport heeft een Masterplan Inclusie in en door Sport uitgewerkt. Met dit masterplan willen we het beleid rond inclusie gerichter voeren en een kader creëren om te komen tot (1) een inclusief sport- en beweeglandschap en (2) meer kwaliteitsvolle sport- en beweegpraktijken die ook bredere maatschappelijke doelstellingen realiseren. Het Masterplan omvat 10 strategische acties en beleidsinitiatieven, die de basis vormen voor concrete acties en initiatieven.

Sport Vlaanderen coördineert de uitvoering van het masterplan, maar doet dat in nauw overleg met BIIND Sport, dat een belangrijk klankbord blijft. Daarnaast zullen verschillende actoren uit BIIND Sport ook een actieve rol (kunnen) spelen bij het realiseren van bepaalde acties.  

Initiatieven in het kader van het Masterplan

Inclusie in en door sport en bewegen: een begrippenkader

'Inclusie in sport’ en ‘inclusie door sport’ zijn steeds vaker gebruikte begrippen. De betekenis ervan is niet altijd voor iedereen dezelfde. Het Beleidsnetwerk Inclusie In en Door Sport (BIIND Sport) werkte daarom een gedeeld begrippenkader uit over de precieze betekenis en rol van sport in relatie tot inclusie. 

Dat begrippenkader helpt je als organisatie die actief werkt aan inclusie in en/of door sport en beweging om je beter te positioneren en je werking duidelijker te communiceren. Het biedt ook mogelijkheden om de vele aspecten die er zijn aan inclusie in en door sport en het grote potentieel ervan bekender te maken. Op deze manier hoopt BIIND Sport stakeholders (binnen en buiten de sportsector) meer zicht te geven op hun mogelijke bijdrage en hen zo te overtuigen om ook een rol op te nemen. Via dit begrippenkader hopen we bij te dragen aan een steeds inclusiever sportbeleid. 

Crowdfunding begeleidingstraject ‘financieel robuuste sociaal-sportieve praktijken’

We willen met sociaal-sportieve praktijken verschillende financieringsvormen verkennen. Met het crowdfunding- en begeleidingstraject streven we er enerzijds naar om organisatoren van sociaal-sportieve praktijken te begeleiden bij het opzetten van een concrete crowdfundingactie. Anderzijds willen we hen inzicht geven in hoe dat in hun ‘financieringsmix’ past. Bijkomend helpt dit traject om de missie, visie en marketing- en communicatiestrategie van hun sociaal-sportieve praktijk scherper te stellen. We zetten met dit traject in op een bottom-up aanpak met als doelstelling duurzame partnerschappen opbouwen tussen sociaal-sportieve praktijken, burgers, bedrijven en lokale overheden. Zo hopen we bewustwording te creëren rond alternatieve financieringsvormen en een shift in mindset te initiëren in de sportsector. De ervaringen en lessen uit de crowdfunding- en begeleidingstrajecten willen we nadien kunnen delen met sociaal-sportieve praktijken die geen begeleiding hebben gekregen zodat zij ook baat hebben bij deze investering. 

Vlaams Sportjuweel voor het Warmste Sportinitiatief

De Vlaamse minister van Sport en Sport Vlaanderen reiken jaarlijks de Vlaamse Sportjuwelen uit, waaronder ook het Vlaams Sportjuweel voor het Warmste Sportinitiatief. Alle non-profitorganisaties die maatschappelijk echt een verschil (proberen te) maken komen in aanmerking. Sportinitiatieven kunnen zichzelf kandidaat stellen of door iemand genomineerd worden. Daarna is het aan de achterban en het publiek om te stemmen. Vervolgens selecteert een jury uit de 10 kandidaten met de meeste stemmen 3 initiatieven, waarna het weer aan het publiek is om haar stem uit te brengen. 

Contact

Marjolein van Poppel

Beleidsmedewerker inclusief en ethisch sportbeleid

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Marjolein van Poppel

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.