Vrouw springt over lat met polsstok
Sport en integriteit

Een veilig sportklimaat

Sport Vlaanderen vindt het van cruciaal belang dat iedereen kan sporten in een veilig klimaat. Dit betekent dat we in een coördinerende rol de voorwaarden willen scheppen om sportbeoefening op een kwaliteitsvolle manier mogelijk te maken en maatregelen kunnen nemen als de integriteit in de sport met voeten getreden wordt.

Met onze partners in de sportsector voeren we een beleid op basis van een wettelijk kader, de ‘decreten’, dat we aanvullen met procedures en gedragscodes. We gaan in alles wat we doen in de eerste plaats preventief te werk door te werken aan een veilig sportklimaat op medisch, ethisch, trainingstechnisch, fysiek, communicatief… vlak. Voor waar het toch misloopt, zorgen we voor een curatief/sanctionerend kader, waar eenieder met een vraag, melding of klacht laagdrempelig en veilig terecht kan.

We willen op deze manier dat iedereen in Vlaanderen, van occasionele beweger tot absolute topsporter, kan sporten en bewegen op een manier waar hij zich goed bij voelt, met respect voor zijn fysieke, psychische en seksuele integriteit.

Heb je een vraag of wil je iets melden?

Heb je nood aan een luisterend oor? Heb je iets gezien of meegemaakt, en weet je niet hoe ermee om te gaan? Je kan in vertrouwen terecht bij de hulplijn 1712 (www.1712.be) en als jongere bij Awel (www.awel.be) of op de chat www.nupraatikerover.be.

Meer mogelijkheden en om ethische problemen te melden, vind je op de website van het Centrum Ethiek in de Sport.

Bij een concreet geval van onethisch gedrag in een sportclub of in een sportfederatie kan je in eerste instantie terecht bij de aanspreekpunten integriteit (API's) van de sportclub en van de sportfederatie.

Ontdek de API’s van de verschillende sportfederaties.

Heb je grensoverschrijdend gedrag meegemaakt? Zoek je advies of begeleiding bij stappen die je kan ondernemen? Dan kan je ook terecht bij het Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag: www.grensoverschrijdendgedrag.vlaanderen

Zit je met iets uit een verder verleden? Misbruik, geweld en verwaarlozing zijn onomkeerbaar, maar voor erkenning is het nooit te laat. Praat er daarom over. Meer info over de Commissie Erkenning en Bemiddeling voor Misbruik en Geweld uit het Verleden vind je op www.comeb.be.