Tewerkstelling in de sport

Tewerkstelling in de sport

De Vlaamse regering werkte ook een beleidsplan uit om tewerkstelling in de sport te stimuleren, coördineren en subsidiëren. Eind 2013 werd dat plan in een decreet gegoten, het decreet van 8 november 2013 houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector. Het daaropvolgende besluit van de Vlaamse Regering dateert van 20 december 2013.

 

Vrijwilligerswet

Vrijwilligerswet

Zowel in sportfederaties, verenigingen als clubs zijn er vaak vrijwilligers aan het werk. Zonder hun vele inspanningen zouden die organisaties niet kunnen voortbestaan. Wie vrijwilligers aan het werk heeft, moet rekening houden met de bestaande wetgeving.

Participatiebeleid

Participatiebeleid

Nog steeds zijn er een heleboel Vlamingen die de weg naar het sport- en vrijetijdsveld niet vinden. De overheid wil iedereen de kans geven om te proeven van diverse vrijetijdsactiviteiten. Naast het reguliere beleid binnen de diverse decreten worden er complementaire inspanningen gedaan.

Sportinfrastructuur

Sportinfrastructuur

In het decreet van 23 mei 2008 werd bepaald dat er een inhaalbeweging noodzakelijk was op het vlak van sportinfrastructuur in Vlaanderen. Die inhaalbeweging werd via alternatieve financiering bekostigd.

Gezond en ethisch sporten

Gezond en ethisch sporten

Elke Vlaamse sportclub moet rekening houden met de wetgeving rond gezond en ethisch sporten. De Vlaamse Sportfederatie vzw en de overheid hebben samen een checklist gemaakt, zodat elke erkende Vlaamse sportclubs goed weet wat er verwacht wordt op het vlak van gezond en ethisch sporten.

De niet-professionele sportbeoefenaar

De niet-professionele sportbeoefenaar

Om de fundamentele rechten van sportbeoefenaars te regelen, maakt de regering een onderscheid tussen twee statuten: de niet-professionele en de betaalde sportbeoefenaar. Hieronder vind je de wetteksten die op die statuten van toepassing zijn:

 

Deontologische code

Deontologische code

Vlaamse sportfederaties en hun aangesloten clubs moeten alle mogelijke maatregelen nemen om mensenhandel binnen federatie en clubs tegen te gaan. De sportfederatie stelt een deontologische code op ter bestrijding van mensenhandel en treedt ook sanctionerend op bij misbruik.