Met de beleidsfocus jeugdsport wil de Vlaamse regering de sportfederaties ondersteunen om meer en betere jeugdsportprojecten te realiseren. Via een jeugdsportfonds moet de sportfederatie de financiële middelen verdelen onder clubs die in hun jeugdwerking investeren.

De kwaliteit van het jeugdsportaanbod in de sportclubs verbeteren en zo de jeugdsportparticipatie verhogen, dat is de bedoeling van het jeugdsportfonds.

Lees het decreet

De financiële middelen bestaan enerzijds uit Vlaamse clubsubsidies en anderzijds uit de eigen financiële middelen van de betrokken  sportfederatie.

 

Een project jeugdsport kan voor maximaal vier jaar worden ingediend. De sportfederatie kan op elk moment van de olympiade een project jeugdsport indienen.

Gesubsidieerde projecten jeugdsport 2023.

Gesubsidieerde projecten jeugdsport 2022.

Gesubsidieerde projecten jeugdsport 2021.

Gesubsidieerde projecten jeugdsport 2020.

Gesubsidieerde projecten jeugdsport 2019.

Gesubsidieerde projecten jeugdsport 2018.

Gesubsidieerde projecten jeugdsport 2017.

 

 

 

De doelstelling

Een jeugdsportproject realiseren met als doelstelling de kwaliteit van de begeleiding, de kadervorming en het aanbod voor de jeugd in de unisportfederatie en haar sportclubs te verhogen om de sportparticipatie van de jeugd en hun aansluiting bij een sportclub te bevorderen.

Om het jeugdsportproject in het kader van de beleidsfocus jeugdsport te realiseren, werkt de unisportfederatie met een jeugdsportfonds, waarvan de financiële middelen aan de deelnemende sportclubs worden verdeeld op basis van een reglement. De financiële middelen die onder de sportclubs verdeeld worden, bestaan uit Vlaamse clubsubsidies en uit eigen financiële middelen van de sportfederatie in kwestie. De sportclubs gebruiken die middelen om de kwaliteit van de jeugdsportwerking in de sportclubs te verhogen en om de sportparticipatie van de jeugd en hun aansluiting bij een sportclub te bevorderen. De subsidies voor de beleidsfocus jeugdsport worden volledig opgenomen in het jeugdsportfonds en komen integraal toe aan de deelnemende sportclubs.

Waaraan moet je voldoen?

Om in aanmerking te komen voor subsidies voor een jeugdsportproject, moet een unisportfederatie aan deze basisvoorwaarden voldoen:

1 De unisportfederatie wordt gesubsidieerd voor de uitvoering van de basisopdrachten in het decreet

2 De beleidsfocus jeugdsport is opgenomen in het vierjaarlijks beleidsplan van jouw unisportfederatie

3 De beleidsfocus jeugdsport komt afzonderlijk aan bod in de rapportering, dit zowel in het werkingsverslag als in het financieel verslag (analytische code)

4 De subsidieaanvraag bevat volgende elementen:

• Eerste subsidiejaar:

-Een grondige analyse van de situatie van de jeugdsport in de unisportfederatie
-Een inhoudelijke omschrijving van de projectvisie, de doelstellingen en beoogde resultaten
-Het reglement, waarin minstens al de volgende elementen worden opgenomen: de kwalitatieve eisen die aan de sportclubs worden gesteld + de wijze van monitoring en controle van de sportclubs door de sportfederatie + de wijze waarop de financiële middelen worden verdeeld onder de sportclubs  
-Een begroting die de geplande kosten en opbrengsten duidelijk weergeeft van de werkingsjaren waarvoor subsidies gevraagd worden
-Een omschrijving van de mate waarin het project beantwoordt aan de vooropgestelde beoordelingscriteria

• Vanaf het tweede subsidiejaar:

-Een stand van zaken en, in voorkomend geval, een update van de projectvisie, doelstellingen en beoogde resultaten
-Het reglement, waarin minstens al de volgende elementen worden opgenomen: de kwalitatieve eisen die aan de sportclubs worden gesteld + de wijze van monitoring en controle van de sportclubs door de unisportfederatie + de wijze waarop de financiële middelen worden verdeeld onder de sportclubs
-Evt. een update van de begroting

Hoe wordt een project beoordeeld?

Om na te gaan in welke mate de sportfederatie in aanmerking komt voor subsidies op het vlak van de beleidsfocus jeugdsport, werden een aantal beoordelingscriteria bepaald:

 

  1. de relatie tussen de begroting van het jeugdsportproject, de inhoud, het beoogde resultaat en het aantal kinderen en jongeren (leden en niet-leden) dat wordt bereikt;
  2. de mate waarin de doelstellingen uit het beleidsplan (onderdeel jeugdsport) gebaseerd zijn op een concrete gegevensverzameling met daaruit afgeleide behoeften en de mate waarin kwaliteitscriteria uit het reglement bijdragen tot het verwezenlijken van deze doelstellingen en tot een meer kwalitatieve jeugdsportwerking in de sportclubs;
  3. de mate waarin de middelen ten goede komen van de aangesloten sportclubs;
  4. de mate waarin aandacht wordt besteed aan administratieve lastenverlaging voor de clubs bij de promotie, de realisatie en de evaluatie van het jeugdsportproject;
  5. de mate waarin en de wijze waarop aandacht wordt besteed aan een omkadering door sportpromotionele, sportmedische, sportpedagogische of sporttechnische deskundigen;
  6. de mate waarin aandacht wordt besteed aan gelijkheid van kansen voor iedereen met specifieke aandacht voor mensen die leven in armoede en G-sporters
  7. de mate waarin en de wijze waarop aandacht wordt besteed aan aspecten van ethische jeugdsport en het streven naar plezierbeleving voor iedereen tijdens de jeugdsportactiviteiten

 

Vanaf 2025 gaan de nieuwe beoordelingscriteria in voege:

De relatie tussen de begroting van het jeugdsportproject, de inhoud, het beoogde resultaat en het aantal jeugdsporters, al dan niet aangesloten leden, dat wordt bereikt. 

De mate waarin de doelstellingen uit het onderdeel jeugdsport van het beleidsplan gebaseerd zijn op een concrete gegevensverzameling met daaruit afgeleide behoeften en de mate waarin de kwaliteitscriteria uit het reglement, vermeld in artikel 12, tweede lid, 3°, d), van het decreet van 10 juli 2016, bijdragen tot de verwezenlijking van die doelstellingen en tot een meer kwaliteitsvolle jeugdsportwerking in de sportclubs 

De mate waarin aandacht wordt besteed aan administratieve lastenverlaging voor de sportclubs bij de promotie, de realisatie en de evaluatie van het jeugdsportproject. 

De mate waarin en de wijze waarop aandacht wordt besteed aan een omkadering door sportpromotionele, sportmedische, sportpedagogische of sporttechnische deskundigen. 

De mate waarin aandacht wordt besteed aan gelijkheid van kansen voor iedereen, met specifieke aandacht voor mensen die leven in armoede en G-sporters 

De mate waarin en de wijze waarop aandacht wordt besteed aan aspecten van ethische jeugdsport en het streven naar plezierbeleving voor iedereen tijdens het sporten. 

 

Wie beoordeelt het project?

Een beoordelingscommissie zal de ontvankelijke projecten inhoudelijk beoordelen aan de hand van de aanvraag tot subsidiëring en de beoordelingscriteria van de beleidsfocus jeugdsport. Die beoordelingscommissie bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden die specifieke expertise hebben inzake jeugdsport.

 

De minister benoemt de leden van de beoordelingscommissie voor de duur van de olympiade.

 

Sport Vlaanderen bereidt de dossiers voor, licht ze toe en neemt het secretariaat waar van de beoordelingscommissie.

 

De beoordelingscommissie beoordeelt de inhoudelijke aspecten van de aanvraag en adviseert over het maximale subsidiebedrag.